• Skolrådet

                                                      Skolrådet
Skolrådets sammansättning

Avsikten med skolrådet är framförallt att ge förälder/vårdnadshavare och elever en starkare
ställning när det gäller information, inflytande och påverkan. Det innebär att dessa grupper
gemensamt skall ha fler representanter än rektor och personal.

I skolrådet skall ingå:
● Representanter för föräldrar/vårdnadshavarna
● Representanter för eleverna
● Representanter för personalen
● Rektorerna

Rektorerna fastställer skolrådets sammansättning efter samråd med de ingående grupperna

Rektorerna fastställer för varje läsår vilka ledamöter och eventuella ersättare som skall ingå i
skolrådet efter förslag från de ingående grupperna.

Ordförande, vice ordförande och sekreterare utses inom skolrådet.
Sammankallande till mötet är rektorerna eller av rektor utsedd person.
Rektorerna ansvarar för att information om skolrådet läggs ut på Schoolsoft.

Skolrådet arbetar inom följande områden:

● Stöttar skolledningen med skolans långsiktiga utveckling
● Stöttar skolledningen även med mera handfasta frågor som lokaler o personal
● Hjälper till med marknadsföring av skolan via olika informationskanaler
● Utvecklar nya samarbetsformer och informationskanaler
● Arbetar även i projektform (tema) med fokusfrågor. Fokusfrågor vårterminen 2011 är
   nolltolerans, andra kan vara IT i skolan samt individen i centrum. För dessa projekt
   avsätter rektorerna årligen en summa pengar
● Samverkar med andra organisationer, exempelvis BRÅ-gruppen
● Skolrådet träffas tre gånger per termin

Sammanträden

Skolrådet bör sammanträda minst tre gånger per termin.
Vid sammanträden skall protokoll föras. Efter justering skall protokollet vara tillgängligt för
föräldrar/vårdnadshavare, elever och personal på SchoolSoft.

Skolrådets beslut

Beslut fattas med enkel majoritet. En strävan är att beslut fattas i enighet. Innan formella beslut
fattas avseende betydande organisations och lokalförändringar skall skolrådets yttrande
begäras i frågan.

Skolrådet får inte behandla frågor som berör
● enskild elev
● enskild personal
● uppgifter som omfattas av sekretess

Slutord
Dokumentet är framtaget under våren 2011 av Skolrådet. Innehållet uppdateras regelbundet.