• Nolltolerans

Nolltolerans

På Bergsåkers skola ska alla elever känna sig trygga samt bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Ingen elev ska behöva känna sig utanför eller mobbad. Vi på skolan vill att alla elever ska känna sig trygga i att vända sig till all personal om man själv blir utsatt eller ser någon annan bli utsatt. Det är allas ansvar att vi har en skola där alla trivs och känner sig trygga. Likabehandlingsplanen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling så som exempelvis mobbing.

Delmål 

 • För att främja och förebygga detta arbetar vi med ord och begrepp i ett flertal undervisningssituationer, elevråd och klassråd samt i den kamratstödjande verksamheten.
 • När vi upptäcker/hör glåpord, fula ord och klotter agerar personal direkt med att samtala med de berörda eleverna och medla mellan dessa.
 • Klotter tas bort direkt när det upptäcks.
 • Lärarna är uppmärksamma på lektionerna och personalen i Cafeterian agerar direkt när det uppstår olika situationer.
 • I matsalen förekommer många hårda ord och därför är det viktigt att ävenmatsalspersonalen agerar och meddelar klassföreståndare.

Främja elevers lika värde och rättigheter

Det främjande arbetet ska hitta och stärka positiva förutsättningar för likabehandling. Faktorer som stärker respekten för allas lika värde ska lyftas fram. Det främjande arbetet ska finnas utan förekommen anledning och alla diskrimineringsgrunder ska finnas med.

 • Verka för demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter, likabehandling och trygghet.
 • Arbetet ska bedrivas systematiskt och långsiktigt. Det ska rikta sig mot alla och ingå som en naturlig del i det vardagliga arbetet.
 • Kunskap om hur diskriminering, trakasserier och kränkande behandling uppstår och vilka faktorer som skapar en trygg och jämlik miljö.
 • Elever, föräldrar och personal måste få återkommande möjligheter att reflektera kring normer, värderingar och relationer.
 • Kompetensutveckling för personal för att öka medvetenhet och kunskap om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

På Bergsåkers skola

Tack vare skolans profil som en idrotts och kulturskola har vi många och olika aktiviteter som
alla är främjande för en trygg skola och alla elevers lika värde.

 • Kulturval
 • Elevens val
 • Julshow där alla elever i åk 3-9 kan delta.
 • Vår-show
 • Big Band
 • Dans
 • Skol IF
 • Hälsopromenader

Värdegrundande aktiviteter

 • Åk 9 avslutningsfest innebär mycket planering, organisation och samarbete och föregås av diskussioner om etik och moral.
 • Kick off vid skolstart. Alla i åk 3 och åk 7 har en kick off dag tillsammans med skolans elevhälsoteam.
 • Turneringar (ex: brännboll, pingis m.fl.)
 • Guatemaladagen (operation Dagsverke)
 • Tjej- och killsnack
 •  Samarbetsövningar
 •  Förhållningssätt
 • Faddersystem
 • Temadagar
 • Friluftsdagar
 • Kom ut
 • Utflykt till Gudmundstjärn
 • Teater- och biobesök

Förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Det förebyggande arbetet ska avvärja identifierade risker och minimera risken för
kränkningar. Arbetet ska motverka faktorer som riskerar leda till diskriminering, trakasserier
och kränkande behandling.

 • Regelbunden kartläggning av såväl egna verksamhetens organisation och arbetssätt som elevernas trygghet och trivsel samt kartläggning av elevernas uppfattning om förekomst av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
 • Utifrån kartläggning och analys formulera konkreta och uppföljningsbara mål
 • Planera vilka insatser som ska genomföras under året för att nå målen och bestämma vem som ansvarar för att målen genomförs och följs upp

På Bergsåkers skola har vi föräldra- och elevdemokrati

 • Klassråd
 • Elevråd
 • Föräldramöte
 • Skolråd

Förebyggande aktiviteter

 • Kamratvärdar/rastvärdar
 • Rastaktiviteter

Värdegrund

 • Samtal
 • Livskunskap
 • Trivselregler
 • Elevcafé

Vid misstanke/upptäckt av kränkande behandling

Detta kan vara råd till ditt barn:

 • Var uppmärksam på hur Du själv och Dina kamrater uppträder.
 • Gör du något så att en kompis mår väldigt dåligt, då är det kränkande behandling!
 • Kan du eller ni inte få stopp på det själva, så är det inte skvaller om du talar om det för någon vuxen som du litar på. Det är din plikt!

Vad kan jag göra som förälder?

 • Var uppmärksam på ditt barn!
 • Om du misstänker att ditt barn utsätts för kränkande behandling/mobbning eller kränker/mobbar själv, så tala med ditt barn! Kontakta klassföreståndaren eller annan vuxen på skolan.

Vad görs i klassen?

 1. Klassföreståndaren har i första hand ansvaret för att åtgärder omedelbart sätts in när ett fall av kränkande behandling uppdagas.
 2. Vid minst ett föräldramöte i åk 3 och 7 tas frågan om kränkande behandling upp där teamet deltar.
 3. I skolan diskuteras regelbundet problematiken om kränkande behandling med eleverna.

Vad görs på individnivå när skolan upptäcker diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling? (åtgärdsprogram)

När någon misstänker kränkande behandling rapporteras det i första hand till klassföreståndaren. Vid behov kopplas teamet in. Arbetsgången presenteras nedan.

 • Enskilda samtal förs med den som blir kränkt och den som kränker
 • Alla samtal dokumenteras.
 • Den som kränker och den som blir kränkt sammanförs för samtal.
 • Samtal med föräldrar till inblandade elever.
 • Om problemet trots dessa insatser inte blir löst, går ärendet vidare till skolledningen som vidtar ytterliggare åtgärder.

Vid kränkande behandling där någon part är vuxen kontaktas skolans rektor som handlägger ärendet.