• Elevrådet

            Elevrådet
Varför elevråd?

Elevrådet ska verka för skolans alla elever i frågor som rör eleverna, deras verksamhet,
deras utbildning och trivsel. Elevernas intresse ska alltid sättas främst. Elevrådet ska föra elevernas
gemensamma talan i aktuella frågor.

De vuxnas roll i elevrådet

Det är de vuxna på skolan som ansvarar för att elevrådsmötena genomförs på ett riktigt sätt.
Som vuxen ansvarig ska man delta i alla möten och vara tillgänglig för eleverna. Dessutom ska
man fungera som en länk till övrig personal på skolan och informera om vad elevrådet beslutat
eller har kommit fram till. Det är också viktigt att den vuxna personen ser till att både gruppen
och nya elevrådsrepresentanter får all information och handledning som behövs för att kunna
göra ett bra jobb.

Elevrådets uppgifter

Var och en som är elevrådsrepresentant har en viktig uppgift, det är alltså inte bara den som är
ordförande eller sekreterare som ska "göra jobbet" under elevrådsmötena.

Vanliga uppgifter som elevrådsrepresentant
Man ska naturligtvis närvara vid elevrådets möten och vara med och fatta beslut, men ibland
dyker även andra saker upp vid sidan om. Tillsammans i elevrådet får man då utse någon eller
några som tillfälligt har hand om ett visst projekt. Det kan till exempel vara att planera en
aktivitetsdag för alla elever, att ta hand om beställningar av skoltröjor eller att gå och prata med
rektorn om en viktig fråga som rör alla.

Ordförandens uppgifter
Den som är ordförande i elevrådet leder elevrådsmötena. Han eller hon är den som leder
dagordningen på mötena och fördelar ordet bland de som vill säga något. Dessutom är det
ordföranden som blir intervjuad om t.ex. lokaltidningen vill ställa frågor kring något projekt som
rör skolan.

Sekreterarens uppgifter
Sekreteraren har till uppgift att skriva protokoll på elevrådets möten. För att hinna med att skriva
ned allt som tas upp under mötet är det bra att skriva korta minnesanteckningar och direkt efter
mötets avslutande sätta sig och skriva rent. Därefter skickar sekreteraren protokollet till alla
elevrådsrepresentanter eller till den vuxna personen som är ansvarig.